Tatanka on yksikkö, joka on erikoistunut perhekuntoutukseen sekä

avohuollon tukitoimina järjestettäviin palveluihin. Tatankassa on 4

perheasuntoa perhekuntoutusta varten ja 1 perheasunto ensi- ja

turvakotia varten. Palveluita tarjotaan pitkällä työkokemuksella ja

vahvalla ammattitaidolla. Tatankan perheasunto mahdollistaa koko perheen

sijoituksen tai perhekuntoutuksen.

 

 

Perhekuntoutukseen kuuluu vanhemmuuden arviointi sekä palvelujen tarpeen

selvittäminen. Kuntoutuksella pyritään vastaamaan lapsen/nuoren ja hänen

perheensä tarpeisiin sekä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Kuntoutus

on pitkäjänteistä, intensiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä perheen,

lähettävän tahon sekä kuntoutuksesta vastaavan työryhmän kesken.

Tavoitteena on koko perhettä tukeva toiminta, perheen voimavarojen

lisääntyminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen. Keskeistä on

lapsen/nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen sekä turvallisten

kasvuolosuhteiden varmistaminen.

 

 

Menetelminä käytämme mm. perhe/yksilökeskusteluja, perheterapiaa,

päihdekeskusteluja, päihteettömyyden seurantaa sekä tarvittaessa

psykologin ja psykiatrin palveluita. Käytämme lisäksi toiminnallisia

menetelmiä, joiden toteuttamisessa yhteistyökumppaninamme toimii

Metsäkartano mahdollistaen ohjatun luontopainotteisen kokonaisuuden.